تاکستان - پیش شماره قزوین (028)

ردیف

نام داروخانه

موسس

مسئول فنی

آدرس

تلفن

تاکستان

1

افشار

علی افشار قهرمانخانی

علی افشار قهرمانخانی / شیوا مهیار

/آزاده طاهرخانی

تاکستان ـ خ امام

35227720

2

ایزدفر

بابک ایزدفر

محمدمهدی سیفی

تاکستان ‌ـ خ امام خمینی

35222122

3

پاستور

یونس رحمانی

یونس رحمانی

تاکستان- خ شهید رجایی

35243190

4

غیاثوند

مهرداد غیاثوند

المیرا باروتی/سهراب غیاثوند/

نرگس ربانی/ گلابتون عابدین پور

تاکستان-چهار راه غفاری

35246277

5

پارسا

جهانگیر پارسا

جهانگیر پارسا

تاکستان ‌ـ خ حجتی

35237114

6

گروه ای

اشرف گروه ای

اشرف گروه ای

تاکستان ‌ـ خ امام خمینی

35227880

7

محسنی

فریبرز محسنی

فریبا طاهرخانی

تاکستان ـ خ غفاری

35222334

8

محمودی

سعید محمودی

سعید محمودی

تاکستان –بیمارستان شفا

35234492

9

مهران

افشین مهران

افشین مهران

تاکستان ‌ـ خ امام خمینی

35222924

10

نجفی

مژگان نجفی

مژگان نجفی / رضا تیموری

سوده رحمانی

تاکستان -فلکه بسیج

35247210

11

شفا

پویا رحمانی

پویا رحمانی

تاکستان- بیمارستان شفا

35221529

12

طاهرخانی

مهرنوش طاهرخانی

مهرنوش طاهرخانی / نسترن فرهنگی

تاکستان- خ طالقانی

35230480

13

رحمانی

پریسا رحمانی

پریسا رحمانی

تاکستان- خ امام خمینی

35225700

14 آقاجانی سحر آقاجانی سحر آقاجانی تاکستان - خ غفاری  
15 اطلس مسعود رحمانی مسعود رحمانی تاکستان - خ امام خمینی 35244441
16 قنبری نسب بهروز قنبری نسب بهروز قنبری نسب تاکستان - میدان حکیم 35241625

اسفرورین

14

علیجانی

عرفان علیجانی

عرفان علیجانی

اسفرورین

34473329

ضیا آباد

16

سورتیچی

سیاوش سورتیچی

سیاوش سورتیچی

شهر ضیاء آباد

35622827

خرمدشت

17

سری

آرام سری

آرام سری

شهر خرمدشت

35753910


تاریخ آخرین بروز رسانی : 1401/02/25

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0