معرفی کارشناسان
 

معرفی کارشناسان بخش سم شناسی
ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی شماره تماس
1 اعظم رحیمی نیارکی دکترای شیمی آلی 33677172
2 علی سلطانی آبکناری کارشناسی ارشد شیمی آلی 33677172
3 صدیقه حسنی کارشناسی ارشد بیوشیمی 33677172


شرح فعالیت کارشناسان بخش سم شناسی
در حال حاضر در این بخش برخی از سموم قارچی (آفلاتوکسین B1،B2،G1، G2) مورد شناسایی و اندازه گیری می شود، افزایش توانایی بخش مذکور در زمینه اندازه گیری سایر سموم قارچی و شیمیایی از جمله اهداف آزمایشگاه کنترل در آینده نزدیک می باشد.شرح وظایف کارشناسان بخش سم شناسی

  •  انجام آزمایشات لازم روی نمونه های غذایی در جهت شناسایی وجود سموم قارچی و تعیین مقادیر آنها 
  •  تهیه SOP های مورد نیاز بخش
  •   آموزش مسئولین فنی واحدهای تولیدی
  •  بازدید از بخش سم شناسی آزمایشگاههای واحدهای تولیدی و همکار مستقر در استان
  •  مشارکت در انجام طرح های تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه شناسایی و اندازه گیری سموم قارچی در محصولات غذایی


امکانات و دستگاه های موجود در بخش سم شناسی
دستگاه HPLC


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0