معرفی کارشناسان
 

معرفی کارشناسان بخش میکروب شناسی
ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی شماره تماس
1 مهرزاد خلج کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی، مولکولی گرایش میکروبیولوژی 33677172
2 رقیه وحیدی کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی 33677172
3 هدی شیردست دکترای بیوتکنولوژی پزشکی 33677172
4 حنیفه شریعتی فر دکترای پزشکی مولکولی 33677172
5 فرشته حسینقلی کارشناسی ارشد سم شناسی 33677172شرح فعالیت کارشناسان بخش میکروب شناسی
در این بخش کلیه نمونه های مواد غذایی ،آشامیدنی و بهداشتی از نظر ویژگیهای میکروبی آزمایش شده و با استاندارد های ملی موجود ، مورد ارزیابی قرار میگیرند.
عمده میکروبهایی که در این بخش شناسایی میشوند شامل:
    1.   میکروارگانیسم های مختلف هوازی
    2.   سالمونلا
    3.   اسید دوستها
    4.   کلی فرمها
    5.   کلستریدیومهای احیا کننده سولفیت
    6.   سودو موناس
    7.   اشرشیا کلی
    8.   باسیلوس سرئوس
    9.   استا فیلو کو کو س اورئوس
   10.  آنترو باکتریاسه ها
   11.  آنتروکوکها
   12.  سرما دوستهاو انگلها


شرح وظایف کارشناسان بخش میکروب شناسی

  • انجام آزمون های میکروبی روی فراورده های مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی نتایج حاصل از آن از طریق مطابقت با جدول حد مجاز میکروبی و استانداردهای مربوطه
  • تهیه محلولها،رقیق کننده ها و محیطهای کشت مورد نیاز بخش
  • آموزش مسئولین فنی کارخانجات تولیدی 
  • بازدید از بخش میکروبشناسی آزمایشگاه کارخانجات و آزمایشگاههای همکار مستقر در استان
  • تطبیق روشهای آزمایشگاهی با استاندارد ها ودستورالعمل های مربوطه به منظور یکسان سازی روشها در سطح کشور
  • تهیه SOP های مورد نیاز بخش 
  • مشارکت در انجام طرح های تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه آلودگی های میکروبامکانات و دستگاه های موجود در بخش میکروب شناسی
 

ترازوی دقیق دیجیتالی

اتوکلاو

میکروسکوپ

انواع انکوباتور

میکسر

کلنی کانتر

 

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0